В работата си с деца целите, които си поставям са както развиване на когнитивни умения – възприятие, мислене, внимание, памет, така и за развиване на емоционална зрялост, справяне с трудности във взаимоотношенията с връстници и възрастни. По-долу изброявам някои от тях:

  • Консултиране при трудности в адаптирането в процеса на тръгване на детска градина и  училище
  • Индивидуални и групови занимания за деца чрез използване на Монтесори-метод, арт-терапевтични и игротерапевтични техники
  • Подпомагане развитието и социалната адаптация на деца със специални образователни потребности
  • Занимания за развиване на социална адаптация емоционална зрялост, справяне с трудности във взаимоотношенията с родители, връстници и възрастни
  • Занимания за развиване на когнитивни умения – възприятие, мислене, внимание, памет
  • Измерване на готовността за училищна зрялост чрез тест за училищна готовност
  • Измерване на интелекта с теста на Векслер (HAWIKR 1983) – българска стандартизация
  • Психодиагностика на деца със специални образователни потребности